رتبه بندی شرکتها , گرید , ساجات , تمدید رتبه , اخذ رتبه

رتبه بندی چیست

اخذ رتبه بندی و گرید
رتبه بندی چیست؟

رتبه بندی شرکت ها یک نوع معیار تشخیص صلاحیت است که توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری برای شرکت ها اتخاذ می شود در واقع یک نوع مقیاس گذاری برای تضمین کیفیت و کمیت شرکت های برتر در ارائه خدمات و دفاع از حقوق بهره وران است .

 


رتبه بندی شرکت ها در بخش های زیر انجام می گیرد :

    رتبه بندی پیمانکاری
    رتبه بندی مشاوران
    رتبه بندی شرکت های انفورماتیک
    رتبه بندی شرکت های EPC
    رتبه بندی اندوه سازان

برای رتبه بندی شرکت های پیمانکاری امتیاز نیروی انسانی متخصص ، امتیاز کارهای انجام شده و امتیاز توان مالی مورد بررسی قرار می گیرد و برای رتبه بندی شرکت های مشاور علاوه بر نیروی انسانی متخصص و امتیاز کارهای انجام شده ، امتیاز ساختار مدیریتی و امکانات پشتیبانی مورد ارزیابی قرار می گیرد. قابل ذکر است که تکمیل پرونده مشاوران نسبت به تکمیل پرونده ساجات پیمانکاران جزئیات بیشتری دارد ونیازمند فعالیت تخصصی بیشتری میباشد.

 ranking

فواید رتبه بندی :

1 - هر شرکتی براي عقد قرارداد با شرکت ها و سازمان هاي دولتی به رتبه بندي نیاز دارد. به عبارت دیگر مراکز دولتی اجازه ندارند با شرکت هایی که رتبه ندارند قرارداد ببندند.

2 - سرمایه گذار با آگاهی از رتبه بندي شرکت ها و توان فنی و مالی آنها می تواند در انتخاب شرکت مناسب براي انجام پروژه خود تصمیم بهتري اخذ نماید .

3 – شرکت های پیمانکاری برای شرکت در مناقصات دولتی می بایست دارای گواهینامه صلاحیت پیمانکاری باشند.

4 - رتبه بندي شرکت ها در صنایع گوناگون می تواند نمای کلی از وضعیت شرکت هاي مختلف نسبت به هم و نقاط ضعف و قوت آنها باشد.

برای شرکت های مشاور رتبه های 1و2 و3 تعریف می شود که بالاترین رتبه ،رتبه ی 1 و پایین ترین رتبه ، رتبه ی 3 می باشد. برای شرکت های پیمانکاری ،رتبه بندی شرکتها در 11 رشته معرفی شده و در پایه های 1و2و3و4و5 تعریف می شود که بالاترین رتبه ، رتبه ی 1و پایین ترین رتبه ، رتبه ی 5 می باشد .

اخذ گرید و رتبه بندی

تلفن موسسه رتبه بندی شرکتها


شرایط عمومی تعيين صلاحیت و دریافت گواهی رتبه شرکت ها:
1 - شركت در سازمان ثبت شركت ها به ثبت رسیده باشد.
2 - شركت واجد شرایط و امتیازات لازم برای تعيين صلاحیت در رتبه مورد نظر طبق ضوابط و دستورالعمل‌هاي لازم باشد.
3 - شرکت محرومیت یا ممنوعیتی برای انجام كارهای مربوطه نداشته باشد (عدم سوء پيشينه حرفه‌اي).
4- هیچكدام از مدیران شركت نبايد كارمند دولت باشند.
5 - سابقه كار مفید و مرتبط مدیرعامل واعضاء هیأت مدیره مؤظف بر اساس جداول 1-7 آیین نامه ضروری می‌باشد.

6 - امتیاز مدرک تحصیلی هیات مدیره و پرسنل فنی امتیاز آور فقط در یک شرکت پیمانکاری یا مشاور یا طرح ساخت محاسبه گردد.